ยินดีต้อนรับสู่ CLINICLIVE บริการโปรแกรมบริหารคลินิก ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจด้านคลินิก ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย ภาระผูกพันของเราในฐานะผู้ให้บริการ และภาระผูกพันของท่านในฐานะลูกค้า โปรดอ่านอย่างละเอียด

 

ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลผูกพันกับการใช้บริการ และก่อให้เกิดความผูกพันกับท่านนับตั้งแต่ CLINICLIVE อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการ ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นี้รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน CLINICLIVE ขอความกรุณาให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

 

บริการของ CLINICLIVE จะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยยึดตามความคิดเห็นของผู้ใช้งาน ข้อตกลงเหล่านี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามทุกคำถามหรือแก้ไขปัญหาทุกปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ CLINICLIVE CLINICLIVE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลาซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังการประกาศข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลง และ CLINICLIVE จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์หรือการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นไปได้ว่าข้อตกลงในการใช้งาน จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ถือเป็นภาระหน้าที่ของท่านในการทำให้แน่ใจว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงล่าสุดที่มีอยู่บนเว็บไซต์

 

การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการเป็นการยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงเหล่านี้ และท่านมีอำนาจในการดำเนินการในนามของบุคคลใดก็ตามที่ท่านกำลังใช้บริการ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของนิติบุคคลใดก็ตามที่ท่านกำลังใช้บริการ

 

 1. คำนิยาม

“สัญญา” หมายถึง ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้

“ค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการให้บริการ” หมายถึง ค่าบริการรายเดือน (30 วัน) ซึ่งท่านเป็นผู้ชำระตามตารางอัตราค่าธรรมเนียม

“ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ป้อนโดยท่านหรือผู้มีอำนาจของท่านลงในเว็บไซต์

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง ข้อมูลดิบทั้งหมดที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสองฝ่ายของสัญญานี้ ไม่ว่าด้วยลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางวาจา รวมถึงการบริการ แต่ไม่รวมถึงข้อมูล ที่เป็นหรือจะกลายเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ นอกเสียจากเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอีกฝ่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความลับทางการค้า กลวิธี ภาพร่าง แผนผัง แบบจำลอง การประดิษฐ์คิดค้น องค์ความรู้ กระบวนการ ระบบ อุปกรณ์ ชุดคำสั่งทางคอมพิวตอร์ โปรแกรมซอฟท์แวร์ เอกสารเพื่อการสร้างซอฟท์แวร์ เทคนิค ข้อมูลงานวิจัย งานทดลอง การพัฒนา ข้อมูลและรูปแบบการออกแบบ ข้อมูลทางวิศวกรรม ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อขาย การผลิต รายชื่อผู้รับบริการ รายชื่อพนักงาน แผนงานทางธุรกิจการขาย และการให้บริการและแผนการตลาด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารรายงาน บันทึกข้อมูลทางอิเลคโทรนิค และ/หรือในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม

“ตารางอัตราค่าธรรมเนียม” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครผู้ใช้งานและการเรียกเก็บเงินที่กำหนดไว้ในการสมัครใช้บริการ CLINICLIVE และหน้าเรียกเก็บเงินบน Website หรือหน้าอื่นๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งแจ้งโดย CLINICLIVE ซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดย CLINICLIVE เป็นครั้งคราว ซึ่งราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

“ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้งาน และผู้ใช้ที่ได้รับเชิญ ตามแต่บริบท “ของท่าน” มีความหมายสอดคล้องกัน

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่อยู่ในรูปแบบของ ซอฟท์แวร์(Software), อุปกรณ์(Hardware), แบบร่าง, โปรแกรม, แผนผัง, ระบบ, ขั้นตอนการทำงาน, โลโก้ ฯลฯ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้ต่อเจ้าหน้าที่แล้วหรือไม่ก็ตาม

“บริการ” หมายถึง บริการโปรแกรมบริหารงานคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ ที่มี (ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวโดย CLINICLIVE) ผ่านทางเว็บไซต์

“ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ใช้งาน ซึ่งใช้บริการโดยการอนุญาตของผู้ใช้งานเป็นครั้งคราว

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ในชื่อ www.CLINICLIVE.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดย CLINICLIVE

“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรม สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิในทรัพย์สิน ทางอุตสาหกรรมไม่ว่าที่ใดก็ตาม ไม่ว่าจะจดหรือไม่จดทะเบียน

“ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ และรวมถึงนิติบุคคลใดๆ ในนามของบุคคลนั้นที่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ ตามแต่บริบท

“ผู้ชำระเงิน” หมายถึง ผู้ที่รับหน้าที่เป็นผู้ชำระเงิน โดยผู้ชำระเงิน จะต้องเป็นหนึ่งในผู้ใช้งาน

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณ์หรือผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันได้แม้ว่าจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็ตาม เช่น อัคคีภัย, อุทกภัย, ภัยธรรมชาติต่าง ๆ, การก่อการร้าย, สงคราม, การจลาจล, การชุมนุมประท้วง, การปิดเส้นทางจราจร, การนัดหยุดงาน, คำสั่งของทางราชการ, โรคระบาด, การโจมตีทางไซเบอร์, การขโมยข้อมูล หรือ เหตุอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 

 1. การใช้ซอฟต์แวร์

CLINICLIVE ให้สิทธิแก่ท่านในการเข้าถึงและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ด้วยสิทธิของผู้ใช้งานโดยเฉพาะตามประเภทการสมัครผู้ใช้งานของท่าน สิทธินี้เป็นแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนได้ และจำกัดโดยและอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ระหว่างผู้ใช้งานและผู้ใช้ที่ได้รับเชิญ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ ท่านรับทราบและตกลงว่า

 

ผู้ใช้งานกำหนดว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ที่ได้รับเชิญ รวมถึงระดับสิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าถึงองค์กรและบริการที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญพึงมี

 

ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการใช้บริการทั้งหมดของผู้ใช้งานที่ได้รับเชิญ

 

ผู้ใช้งานสามารถควบคุมระดับสิทธิในการเข้าถึงองค์กรและบริการที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้งานที่ได้รับเชิญแต่ละรายได้ตลอดเวลา และสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง ของผู้ใช้งานที่ได้รับเชิญ หรือระดับของการเข้าถึงได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะยุติบทบาทในการเป็นผู้ใช้งานที่ได้รับเชิญ หรือมีระดับการเข้าถึงที่แตกต่างไปแล้วแต่กรณี

 

ผู้ใช้งานจะต้องตัดสินใจในการเข้าถึงหรือระดับในการเข้าถึง ข้อมูลหรือบริการที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้งานที่ได้รับเชิญพึงมี ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างผู้ใช้งานและผู้ใช้งานที่ได้รับเชิญอันเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงองค์กรหรือบริการใด ๆ (หากมี)

 

ผู้ใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์นี้แล้วนำไปใช้เพื่อการอื่น ๆ ได้

 

ผู้ใช้งานไม่สามารถเพิ่ม หรือแก้ไขซอฟต์แวร์นี้ได้ เพราะถือเป็นลิขสิทธิ์ตามข้อตกลงนี้

 

ผู้ใช้งานไม่สามารถเปิดเผยความลับ หรือ ข้อมูลสำคัญ ของ CLINICLIVE ให้กับบุคคลที่สามนอกเหนือสัญญานี้ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก CLINICLIVE หรือตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานจะไม่กระทำและเห็นด้วยที่จะไม่กระทำหรือช่วยให้บุคคลอื่นกระทำการทำสำเนา วิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับโปรแกรม ถอดแยกส่วน หรือสร้างงานดัดแปลงของซอฟต์แวร์

 

ผู้ใช้งานจะใช้ซอฟต์แวร์โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยหรือใช้ซอฟต์แวร์อยู่ โดยให้สอดคล้องกับข้อตกลงเหล่านี้และหนังสือ บอกกล่าวใดๆ ที่ส่งโดย CLINICLIVE หรือเงื่อนไขที่ประกาศบนเว็บไซต์ ท่านอาจใช้บริการและเว็บไซต์ในนามของบุคคลอื่นหรือเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่น หากเป็นเช่นนั้น ท่านจะต้องแน่ใจว่าท่านได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว และบุคคลทุกคนที่ได้รับบริการปฏิบัติตามและยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับท่าน

 

CLINICLIVE เป็นเจ้าของและเป็นผู้ถือสิทธิ กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ และสงวนสิทธิอื่นใดที่ไม่ได้มีการให้อนุญาตกับท่านโดยอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้

 

ซอฟต์แวร์นี้ถูกจัดหาให้ตามสภาพที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะบัญญัติให้กระทำได้ CLINICLIVE ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันถึงคุณสมบัติในเชิงพาณิชย์ คุณภาพ ความเหมาะสมโดยเฉพาะเจาะจงต่อวัตถุประสงค์หนึ่งวัตถุประสงค์ใด ความเที่ยงตรง ความเรียบร้อยในการใช้ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึง CLINICLIVE ไม่ได้ให้การรับประกันว่าระบบการทำงานของซอฟต์แวร์นี้จะตรงตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของซอฟต์แวร์จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ท่านจะเป็นผู้รับภาระและความเสี่ยงทั้งหมดในการเลือกซอฟต์แวร์เพื่อให้นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ท่านต้องการ และสำหรับการติดตั้ง ใช้งาน และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว

 

 1. ภาระผูกพันของท่าน

หน้าที่การชำระเงิน

 

รอบการเรียกเก็บค่าบริการ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการผู้ใช้งานในการใช้บริการ CLINICLIVE จากวิธีการชำระเงินของท่านในวันที่เรียกเก็บค่าบริการที่ระบุไว้ในหน้า “ตั้งค่า” ในส่วนของ “แพ็กเกจ” ของท่าน ผ่านผู้ที่กำหนดเป็นผู้ชำระเงิน โดยระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการสมัครผู้ใช้งานที่ท่านเลือกเมื่อสมัครลงทะเบียนใช้บริการ ในบางกรณี วันที่สำหรับการชำระค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากวิธีการชำระเงินของท่านไม่สามารถใช้ชำระค่าบริการได้สำเร็จ โดยค่าบริการรายเดือนมีความหมายเท่ากับค่าบริการ 30 วัน การดูวันที่ชำระครั้งถัดไป สามารถดูได้จากหน้าแพ็กเกจของท่าน หรือดูได้จากอีเมล์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีที่ได้ส่งให้ท่านหลังจากมีการชำระเงิน

 

วิธีการชำระเงิน ในการใช้บริการของ CLINICLIVE ท่านต้องให้ช่องทางชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งช่องทางและท่านอนุญาตให้ CLINICLIVE เรียกเก็บผ่านวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของท่านจนกว่าสัญญานี้จะสิ้นสุดลงตามข้อ 8 ในกรณีที่วิธีการชำระเงินหลักของท่านถูกปฏิเสธหรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับการชำระค่าบริการผู้ใช้งาน ท่านยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้อันเนื่องมาจากการหมดอายุ จำนวนเงินไม่เพียงพอ หรือสาเหตุอื่น และท่านไม่ได้ยกเลิกบัญชีของท่าน การเข้าถึงช่องทางการให้บริการของท่านอาจถูกระงับจนกว่าจะสามารถเรียกเก็บค่าบริการผ่านวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องได้ ซึ่งอาจรวมถึงการชำระค่าต่ออายุจากกรณีไม่ได้ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด

 

การอัปเดตวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านสามารถอัปเดตวิธีการชำระเงินของท่านได้โดยไปที่หน้า “ตั้งค่า” ในส่วนของ “แพ็กเกจ” นอกจากนี้ CLINICLIVE อาจอัปเดตวิธีการชำระเงินของท่านโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการชำระเงิน หลังการอัปเดตข้อมูลใดๆ ท่านอนุญาตให้ CLINICLIVE เรียกเก็บค่าบริการด้วยวิธีการชำระเงินดังกล่าว

 

ราคาพิเศษหรือส่วนลด

 

ท่านอาจได้รับการเสนอราคาพิเศษหรือส่วนลดสำหรับค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการให้บริการเป็นครั้งคราวอันเป็นผลมาจากจำนวนองค์กรที่ท่านได้ทำการเพิ่มลงใน บริการหรือทำการเพิ่มโดยผู้มีอำนาจของท่าน หรือเป็นผลมาจากการใช้บริการของท่าน (‘องค์กร’) สิทธิสำหรับราคาพิเศษหรือส่วนลดดังกล่าวขึ้นอยู่กับการยอมรับ ความรับผิดชอบของท่าน ในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของทั้งหมดของท่าน โดยไม่คำนึงถึงสิทธิอื่นๆ ที่ CLINICLIVE อาจมีภายใต้ข้อตกลงนี้หรือกฎหมาย CLINICLIVE ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงแบบเต็มจำนวน (ไม่มีส่วนลด) หรือระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดขององค์กรของท่าน ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินตามเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงช่องทางบริการนั้นอย่างเต็มจำนวนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ในตารางอัตราค่าธรรมเนียม

การเปลี่ยนแปลงราคาและแผนให้บริการผู้ใช้งาน CLINICLIVE สามารถเปลี่ยนแปลงแผนให้บริการผู้ใช้งานและราคาการให้บริการได้ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงราคาหรือแผนให้บริการผู้ใช้งานของท่านจะมีผลหลังจากที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

ข้อมูลด้านธุรกรรมธนาคารอัตโนมัติที่ส่งเข้าบัญชี CLINICLIVE ของท่าน

 

โดยทั่วไป หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลด้านธุรกรรมธนาคารอัตโนมัตินั้นจะมีการดำเนินการให้ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม CLINICLIVE ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ่านค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบทบัญญัติข้อมูลอัปเดตทางธนาคาร โดยพิจารณาเป็นกรณีไปด้วยดุลยพินิจของ CLINICLIVE แต่เพียงฝ่ายเดียว CLINICLIVE จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์เพื่อระบุว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะเป็นรายการใดได้บ้างเป็นอย่างแรก (เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธนาคารของท่านและปริมาณแก้ไขเพิ่มเติมทางธนาคาร) ท่านมีตัวเลือกในการตัดสินใจ ที่จะยุติการใช้การอัปเดตข้อมูลทางธนาคารอัตโนมัติได้ทุกเมื่อ ในการใช้ตัวเลือกนี้ ท่านจะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าอย่างเหมาะสมให้ CLINICLIVE ทราบถึงบัญชีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลด้านธุรกรรมธนาคารอัตโนมัติที่ท่านต้องการยุติ เมื่อได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า CLINICLIVE จะจัดการยุติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตามปกติของแต่ละธนาคาร

 

เงื่อนไขในการเข้าถึงช่องทางการให้บริการ

 

ท่านต้องแน่ใจว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นในการเข้าถึงบริการทั้งหมดได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ ท่านจะต้องแจ้งให้ CLINICLIVE ทราบทันทีถึงการใช้งานรหัสผ่านของท่านที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใด และ CLINICLIVE จะตั้งค่ารหัสผ่านของท่านใหม่ และท่านจะต้องดำเนินการใดๆ ที่ CLINICLIVE เห็นสมควรว่าจำเป็นเพื่อรักษาหรือเพิ่มระดับความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ CLINICLIVE รวมถึงการเข้าใช้บริการของท่าน

 

ตามเงื่อนไขของข้อตกลงเหล่านี้ เมื่อมีการเข้าถึงและใช้บริการ ท่านจะต้อง

 

ไม่พยายามทำลายการรักษาความปลอดภัยหรือบูรณภาพของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ CLINICLIVE ที่ซึ่งบริการที่จัดขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคคลที่สาม

 

ไม่ใช้หรือใช้บริการในทางผิดประเภทในทางใดทางหนึ่งซึ่งอาจบั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์หรือระบบอื่นๆ ที่ใช้ในการส่งมอบ บริการหรือ บั่นทอนความสามารถในการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้งานท่านอื่นๆ

 

ไม่พยายามเข้าถึงเนื้อหาส่วนใดๆ นอกเหนือจากที่ท่านได้รับรับอนุญาตอย่างชัดเจนในการเข้าถึงหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ในการบริการ และ

 

ไม่ส่งหรือป้อนสิ่งอื่นใดลงบนเว็บไซต์ซึ่ง แฟ้มที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่น เนื้อหาที่อาจสร้างความไม่พอใจ หรือวัตถุหรือข้อมูลที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ (รวมถึงข้อมูลและวัตถุอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าซึ่งท่านมิได้มีสิทธิ ที่จะใช้) และ

 

ไม่ส่งหรือป้อนสิ่งอื่นใดลงบนเว็บไซต์ซึ่ง แฟ้มที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่น เนื้อหาที่อาจสร้างความไม่พอใจ หรือวัตถุหรือข้อมูลที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ (รวมถึงข้อมูลและวัตถุอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าซึ่งท่านมิได้มีสิทธิ ที่จะใช้)

 

ข้อจำกัดในการใช้งาน

 

การใช้บริการอาจจะมีข้อจำกัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวนครั้งของธุรกรรมรายเดือนและจำนวนสายของการโทรที่ท่านได้รับอนุญาตผ่านอินเทอร์เฟซโปรแกรมแอพพลิเคชัน ของ CLINICLIVE ข้อจำกัดดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

เงื่อนไขการสื่อสาร

 

ตามเงื่อนไขของข้อตกลงเหล่านี้ หากท่านใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ที่มีผ่านทางเว็บไซต์ (เช่น ฟอรั่ม ห้องสนทนาหรือศูนย์ข้อความ) ท่านยอมรับกับการใช้เครื่องมือสื่อสาร ดังกล่าวตามกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ท่านจะต้องไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าวใด ๆ เพื่อโพสต์หรือเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เสนอขายสินค้าหรือบริการ อีเมล์โฆษณาไม่พึงประสงค์ แฟ้มที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่นๆ เนื้อหาที่อาจสร้างความไม่พอใจใดๆ ต่อผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์รายอื่น หรือวัตถุหรือข้อมูลที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ (รวมถึงข้อมูลและวัตถุอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครอง ลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าซึ่งท่านมิได้มีสิทธิที่จะใช้)

 

เมื่อท่านทำการสื่อสารใดๆ บนเว็บไซต์ ท่านตกลงและรับรองว่าท่านได้รับอนุญาตเพื่อให้ทำการสื่อสารดังกล่าว CLINICLIVE มิได้อยู่ใต้ข้อผูกมัดใดๆ ที่ทำให้แน่ใจว่าการสื่อสาร บนเว็บไซต์นั้น ถูกต้องตามกฎหมายหรือเกี่ยวข้องเฉพาะกับการใช้บริการ เช่นเดียวกับฟอรั่มบนเว็บใดๆ ท่านต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม CLINICLIVE ขอสงวนสิทธิ์ในการลบการสื่อสารใดๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ CLINICLIVE

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

 

ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ CLINICLIVE สำหรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใดๆ ของท่านตามข้อตกลง เหล่านี้หรือภาระผูกพันใดๆ ที่ท่านมีต่อ CLINICLIVE รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกลับคืนสู่สภาพปกติ และค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการ ให้บริการใด ๆ ที่ครบกำหนดแต่ยังมิได้รับการชำระจากท่าน

 

 1. การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว

การรักษาความลับ

 

นอกเสียจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหรือเว้นแต่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

 

แต่ละฝ่ายจะรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดของอีกฝ่ายที่ได้รับมาด้วยความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้ ทั้งสองฝ่ายจะไม่เปิดเผยหรือให้ ข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ต่อบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่าย หรือกระทำอย่างเดียวกันนี้เพื่อผลประโยชน์ของตนนอกเหนือ จากที่ได้รับพิจารณาโดยข้อตกลงเหล่านี้

 

ภาระผูกพันของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่ภายใต้ข้อนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดไป

 

บทบัญญัติของข้อ 4 จะต้องไม่นำไปใช้กับข้อมูลใดๆ ที่

 

เป็นหรือจะกลายเป็นความรู้สาธารณะนอกเหนือจากการละเมิดตามข้อนี้

 

ได้รับจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย

 

อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น หรือ

 

ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยมิต้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ

 

ทั้งสองฝ่ายตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ที่ได้รับจากอีกฝ่ายหนึ่ง โดยใช้มาตรการการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวในระดับเดียวกับที่ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของตนเอง อย่างไรก็ตาม มาตรการป้องกันดังกล่าวจะต้องไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานที่บุคคลทั่วไปที่อยู่ในฐานะเดียวกันพึงกระทำ

 

ฝ่ายที่รับข้อมูลจะต้อง ส่งคืน หรือ ทำลาย ข้อมูลอันเป็นความลับ รวมถึงรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ และเอกสารใด ๆ ที่ตนได้จัดทำขึ้นโดยอาศัยหรืออ้างอิงจากข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ในทันทีที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล

 

 

การเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งาน

 

CLINICLIVE มีสิทธิรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนผู้ใช้งาน โดย CLINICLIVE ตกลง ดังต่อไปนี้

 

CLINICLIVE จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เว้นแต่ จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นต่อผู้ให้บริการในเครือ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของผู้ให้บริการ เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ และบริการใด ๆ ที่สืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือ หาก CLINICLIVE มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ คำสั่งศาล หรือข้อบังคับตามกฎหมาย หรือ CLINICLIVE สามารถเปิดเผยได้ตามเหตุอื่นใดภายใต้ข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับ

 

CLINICLIVE จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรักษาความลับโดยเคร่งครัด

 

 

ความเป็นส่วนตัว

 

CLINICLIVE จะรักษานโยบายส่วนบุคคลที่กำหนดภาระผูกพันของแต่ละฝ่ายในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านควรอ่านนโยบายดังกล่าวที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ทั่วไป

 

เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในการบริการ เว็บไซต์ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการยังคงเป็นทรัพย์สินของ CLINICLIVE (หรือผู้ออกใบอนุญาต) และท่านตกลงจะไม่คัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ต่อยอด อนุญาตให้ใช้ หรือ กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของ CLINICLIVE (หรือผู้ออกใบอนุญาต) โดยเด็ดขาด ในการนี้ การผิดเงื่อนไขของข้อตกลงข้อนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดในสาระสำคัญของข้อตกลงนี้และ CLINICLIVE มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้ทันที

 

สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูล

 

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในข้อมูลยังคงเป็นทรัพย์สินของท่าน อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลของท่านขึ้นอยู่กับการร้องขอหรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และการชำระค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการให้บริการแบบเต็มจำนวนของ CLINICLIVE เมื่อครบกำหนด

 

ท่านให้อนุญาต CLINICLIVE ในการใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ และสำรองข้อมูลของท่านและข้อมูลดิบเพื่อ วัตถุประสงค์ที่ช่วยในการเข้าถึงและใช้บริการของท่านและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน

 

การสำรองข้อมูล

 

ท่านรับทราบและเข้าใจดีว่าข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์และบริการสามารถสูญหายได้เนื่องจากเหตุผลทางด้านเทคนิค หรือการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก ดังนั้น ท่านตกลงเป็นผู้มีหน้าที่เก็บรักษาสำเนาข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนเข้าไปในบริการ รวมทั้ง ท่านตกลงจัดเตรียมระบบการสำรองข้อมูลประจำวัน ในการนี้ ท่านตกลงว่า CLINICLIVE ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลไม่ว่าการสูญหายของข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม ในการนี้ CLINICLIVE จะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือท่านด้วยการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของ CLINICLIVE เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลดังกล่าว

 

การใช้งานของบุคคลที่สามและข้อมูลของท่าน

 

 

หากท่านได้ทำการอนุญาตการใช้งานของบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานร่วมกับการบริการ ท่านยอมรับว่า CLINICLIVE อาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการของบุคคลที่สามเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูล ของท่านที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันของบุคคลที่สามดังกล่าวกับการบริการ CLINICLIVE จะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผย แก้ไขหรือลบข้อมูลใดๆ ของท่านอันเกิดจากการ เข้าถึงดังกล่าวโดยผู้ให้บริการของการใช้งานของบุคคลที่สาม

 

 1. การรับประกันและการยอมรับ

อำนาจ

 

ท่านให้การรับประกันว่าที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการในนามของบุคคลอื่น ท่านมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ในนามของบุคคลนั้นและยอมรับว่าโดยการลงทะเบียนเพื่อ ใช้บริการ ท่านได้ผูกพันบุคคลดังกล่าวที่ท่านทำดำเนินการในนามด้วยภาระผูกพันทั้งหมดหรือใดๆ ว่าท่านจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้โดยไม่จำกัดภาระผูกพันของตัวท่านเอง โดยอาศัยอำนาจของข้อตกลงเหล่านี้

 

การยอมรับ

 

ท่านยอมรับว่า

 

ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้บริการและเว็บไซต์ และเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลดิบที่ท่านป้อนลงในเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลใดๆหรือข้อมูลที่ป้อนลงในเว็บไซต์ โดยบุคคลใดๆ ที่ท่านอนุญาตให้ใช้บริการ ท่านจะยังได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีการประมวลผลและข้อมูลดิบที่มีให้ท่านผ่านการใช้เว็บไซต์และบริการของท่าน (ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลและข้อมูลดิบของท่านหรือของบุคคลอื่น)

 

CLINICLIVE จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นใดนอกจากท่าน และไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้มอบให้ หรือกล่าวอ้างว่าจะมอบให้ซึ่งผลประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกจากท่าน หากท่านใช้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นที่มิใช่เพื่อของตน (ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรืออื่นๆ) ท่านยอมรับว่า

 

ท่านมีความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิที่จะกระทำเช่นนั้น

 

ท่านมีความรับผิดชอบต่อการอนุญาตให้บุคคลใดๆผู้ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบ และท่านยอมรับว่า CLINICLIVE มิได้มีภาระผูกพัน ต่อการให้การเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบดังกล่าวของบุคคลอื่นโดยปราศจากการอนุญาตของท่าน และอาจยื่นคำร้องขอข้อมูลต่อท่านเพื่อให้พิจารณา และ

 

ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ CLINICLIVE ซึ่งการเรียกร้องหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

 

การปฏิเสธของ CLINICLIVE ที่จะให้การเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบของท่านแก่บุคคลใดๆ ตามข้อตกลงเหล่านี้

 

การทำให้ข้อมูลหรือข้อมูลดิบของท่านปรากฏต่อบุคคลอื่นโดยการอนุญาตของท่านของ CLINICLIVE

 

การให้ การเข้าถึง และการใช้บริการอยู่บนพื้นฐานตาม “ความเป็นความจริง” บนความเสี่ยงของตัวท่านเอง ดังนั้น ข้อมูลทั้งหลายที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น CLINICLIVE ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ นอกจากนี้ CLINICLIVE ไม่รับประกัน: (ก) ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหลายที่อยู่บนเว็บไซต์ (ข) เว็บไซต์ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ (ค) เว็บไซต์ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ (ง) ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางเว็บไซต์

 

CLINICLIVE มิได้รับประกันว่าการใช้บริการจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด เหนือสิ่งอื่นใด การดำเนินงานและความพร้อมของระบบที่ใช้ในการเข้าถึง บริการ รวมถึงบริการโทรศัพท์สาธารณะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ และอาจขัดขวางหรือกีดกันการเข้าถึงบริการในบางครั้ง CLINICLIVE มิได้อยู่ในวิสัยที่จะต้องรับผิดต่อการขัดขวางหรือการกีดกันดังกล่าวในการเข้าถึงหรือใช้บริการของท่าน

 

CLINICLIVE เป็นเพียงผู้เสนอช่องทางการให้บริการซอร์ฟแวร์ในการบริการจัดการธุรกิจเท่านั้น มิได้เป็นพนักงานของท่าน และการใช้บริการมิได้ถือเป็นใบเสร็จรับเงินในการปรึกษาด้านธุรกิจและภาษี หากท่านมีคำถามข้อมูลการแพทย์ บัญชี และ ภาษี กรุณาติดต่อที่ปรึกษาของท่าน

 

ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าบริการตอบสนองความต้องการของธุรกิจของท่านและมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้

 

ท่านยังมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการในการรักษา และการดูแลข้อมูล และกฎหมายอื่นๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านทางซอฟต์แวร์และเว็บไซต์จะต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้กับท่าน (รวมทั้งกฎหมายใดๆที่บังคับให้ ท่านต้องเก็บรักษาเอกสาร)

 

การสงวนสิทธิ์การรับประกัน

 

CLINICLIVE มิได้ให้การรับประกันที่เกี่ยวกับการบริการ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น CLINICLIVE มิได้ให้การรับประกันว่าบริการจะตอบสนองความต้องการของท่าน หรือว่ามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เงื่อนไขการรับประกันโดยนัยหรือการรับประกันทั้งหมดได้รับการยกเว้นในส่วนที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับประกันเงื่อนไขสภาพทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กรรมสิทธิ์และการการละเมิดสิทธิบัตร

 

การรับประกันของผู้บริโภค

 

ท่านขอรับประกันและรับรองว่าท่านจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงและใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และการรับประกันของผู้บริโภคใดๆ ที่ชอบธรรมตามกฎหมายในขอบเขต สูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หรือกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่มิได้เป็นธุรกิจในเขตอำนาจศาลใดๆ มิได้นำไปใช้เพื่อการจัดหาบริการ เว็บไซต์หรือข้อตกลง เหล่านี้

 

 1. ข้อจำกัดของความรับผิด

CLINICLIVE มิได้อยู่ในความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อท่าน (หรือบุคคลอื่นใด) ในสัญญาตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การละเมิด (รวมถึงความประมาท เลินเล่อ) หรือนอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาสำหรับการสูญหายใดๆ (รวมถึงการสูญหายของข้อมูล ข้อมูลดิบ ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง) หรือความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงหรือ โดยอ้อมจากการใช้ใดๆ หรือการพึ่งพาบริการหรือเว็บไซต์

 

ท่านประสบความสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ของ CLINICLIVE การเรียกร้องใดๆ จากท่านที่มีต่อ CLINICLIVE จากความประมาทเลินเล่อหรือความล้มเหลวของ CLINICLIVE จะถูกจำกัดเพียงเหตุการณ์หนึ่ง หรือลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยจำกัด เป็นค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการให้บริการที่ท่านชำระ 1 เดือนก่อนหน้า

 

ในกรณีที่ CLINICLIVE ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง หรือ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ รวมถึง เรื่องการรักษาความลับ หรือความปลอดภัยของข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจโทษ CLINICLIVE ได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัน CLINICLIVE ไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันได้แม้ว่าจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็ตาม ท่านตกลงมิให้ถือว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นเป็นการกระทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ ยกเว้นแต่เฉพาะการชำระเงินค่าบริการตามที่ได้มีการให้บริการกันจริง ระหว่างที่เหตุสุดวิสัยนั้นยังคงดำเนินอยู่ CLINICLIVE ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง หรือ เงื่อนไขที่กำหนดไว้สัญญาฉบับนี้และไม่ให้ถือเป็นการกระทำผิดสัญญาด้วย

 

ผู้ใช้งานยอมรับและตระหนักดีว่า CLINICLIVE จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้งานทั้งสิ้น

 

หากท่านไม่พอใจกับการให้บริการ การแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียวของท่านคือการยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้ตามข้อ 8

 

 1. การยกเลิกข้อตกลง

นโยบายการทดลองใช้บริการ

 

เมื่อท่านลงทะเบียนสำหรับการเข้าถึงบริการเป็นครั้งแรก ท่านสามารถประเมินผลการบริการภายใต้เงื่อนไขการทดลองใช้งานที่กำหนดไว้โดยปราศจากข้อผูกมัดที่จะต้องใช้ บริการต่อไปในภายภาคหน้า หากท่านเลือกที่ใช้บริการต่อหลังจากนั้น ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อท่านเพิ่มรายละเอียดการเรียกเก็บเงินของท่านลงในบริการในครั้งแรกตาม รายละเอียดที่กำหนดไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียม หากท่านเลือกที่จะยุติการใช้บริการต่อ ท่านอาจทำการลบองค์กรของท่านในส่วน ‘ตั้งค่า แพ็กเกจ’

 

การยกเลิกข้อตกลงโดยไม่มีความผิด

 

ข้อตกลงเหล่านี้จะยังคงครอบคลุมระยะเวลาที่มีการชำระหรือสามารถชำระค่าเข้าถึงภายใต้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน ข้อตกลงเหล่านี้จะยังคงมีผลต่อช่วงเวลา ใหม่ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันกับระยะเวลาเดิมโดยอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการให้บริการที่กำหนดให้ โดยสอดคล้องกับ ตารางอัตราค่าธรรมเนียม เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายยุติข้อตกลงเหล่านี้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากท่านเลือกที่จะยุติข้อตกลงเหล่านี้ โดยการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนถึงและรวมถึงวันสิ้นสุดของ ข้อตกลงเหล่านี้

 

การผิดสัญญา

 

หากท่านละเมิดข้อตกลงใดๆ เหล่านี้ และละเลยการแก้ไขการละเมิดนั้นภายหลัง 14 วัน หลังจากได้รับการแจ้งเตือนการละเมิด ในกรณีที่การละเมิดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้

 

ละเมิดข้อตกลงใดๆ เหล่านี้ และการละเมิดดังกล่าวมิได้อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้ (ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การละเมิดใดๆ หรือการเรียกเก็บ ค่าเข้าถึงที่มิได้รับการชำระเต็มจำนวนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ

 

ท่านหรือธุรกิจของท่านล้มละลาย หรือธุรกิจของท่านได้เข้าสู่กระบวนการชำระหนี้ หรือปรากฏมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการสินทรัพย์ที่ได้รับการ แต่งตั้งใดๆ หรือหากท่านกลายเป็นบุคคลล้มละลาย หรือทำข้อตกลงกับเจ้าหนี้ของท่าน หรือกลายเป็นสถานการณ์ที่อาจอยู่ภายใต้การล้มละลายในทำนอง เดียวกันในเขตอำนาจศาลใด ๆ CLINICLIVE อาจดำเนินการใดๆ หรือทั้งหมดด้วยดุลยพินิจของ CLINICLIVE เอง ดังต่อไปนี้

 

 • ยุติข้อตกลงนี้และการใช้บริการและเว็บไซต์ของท่าน
 • ระงับการใช้บริการและเว็บไซต์ของท่านเป็นระยะเวลาที่แน่นอนหรือไม่แน่นอนได้
 • ระงับหรือยุติการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดหรือใดๆ

ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นในส่วนของบุคคลอื่นใดหรือทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้มีการเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบของท่าน

 

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการระงับการให้บริการ หากการชำระเงินสำหรับค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการให้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลติดต่อสำหรับการ เรียกเก็บเงิน แผนการเรียกเก็บเงิน หรือขององค์กรของท่าน ไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียม CLINICLIVE อาจ ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการของท่าน อำนาจทั้งหมดใด ๆ ที่องค์กรของท่านมีในการใช้บริการ หรือสิทธิการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ หรือทั้งหมดของท่าน

 

สิทธิที่มีอยู่ก่อนหน้า

 

การยุติข้อตกลงเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ใดๆ ของแต่ละฝ่ายที่เกิดขึ้นและรวมถึงวันของการสิ้นสุดข้อตกลงเหล่านี้ เมื่อมีการสิ้นสุดของสัญญานี้ ท่านจะ

 

ยังคงต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายที่คงค้าง และจำนวนเงินที่จะครบกำหนดสำหรับการชำระเงินก่อนหรือหลังสิ้นสุดสัญญา และ

 

ยุติการใช้บริการและเว็บไซต์ในทันที

 

การสิ้นอายุหรือการยุติข้อตกลง

 

เมื่อผู้ใช้งานไม่ได้ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทาง CLINICLIVE จะดำเนินการลบและยกเลิกข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลกิจการ ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไฟล์เอกสารและรูปภาพ ภายใน 14 วันทำการ

 

 

ข้อ 3.1, 3.7, 4, 5, 6, 7, 8 และ 10 ยังคงมีผลบังคับใช้เมื่อข้อตกลงเหล่านี้สิ้นอายุลงหรือมีการยุติ

 

 1. นโยบายคืนเงิน

CLINICLIVE จะทำการคืนเงินให้แก่ผู้ทำการชำระเงินผ่านทางระบบโดยเป็นความผิดพลาดจากขั้นตอนระหว่างการชำระเงินทางอีเลคโทนิค เท่านั้น และหากมีชำระเงินสำเร็จแล้ว ทาง CLINICLIVE จะไม่คืนเงิน

 

 1. แผนกช่วยเหลือ

ปัญหาทางด้านเทคนิค

 

ในกรณีของปัญหาทางด้านเทคนิค ท่านจะต้องใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมทั้งหมดในการตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาก่อนที่จะติดต่อ CLINICLIVE หากท่านยังคงต้องการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค โปรดตรวจสอบการสนับสนุนออนไลน์ที่มีให้บริการโดย CLINICLIVE บนเว็บไซต์หรือมิเช่นนั้นโปรดส่งอีเมล์หาเราได้ที่ [email protected]

 

 

ความพร้อมในการให้บริการ

 

แม้ว่า CLINICLIVE มีความประสงค์จะให้การบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แต่ก็มีโอกาสที่บริการหรือเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการปรับปรุงระบบหรือการพัฒนาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากมีเหตุผลใดๆ ที่ CLINICLIVE จำเป็นจะต้องหยุดการให้บริการเป็นระยะเวลานานกว่าปกติตามที่ CLINICLIVE คาดการณ์ไว้ CLINICLIVE จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมที่จะเผยแพร่รายละเอียดของเหตุดังกล่าวนั้นล่วงหน้าบนเว็บไซต์

 

 1. ทั่วไป

ข้อตกลงทั้งหมด

 

ข้อตกลงเหล่านี้พร้อมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ CLINICLIVE และเงื่อนไขของประกาศหรือคำสั่งอื่นที่แจ้งแก่ท่านภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานนี้จะแทนที่และระงับ ข้อตกลง การรับรอง (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) และความเข้าใจก่อนหน้าทั้งหมด และกลายเป็นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ CLINICLIVE อันเกี่ยวข้อง กับการบริการและส่วนอื่นๆ ที่ว่าด้วยข้อตกลงเหล่านี้

 

 

การสละสิทธิ์

 

หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสละสิทธิของการละเมิดใดๆ ของข้อตกลงนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การละเมิดอื่นๆ การสละสิทธิจะไม่มีผลเว้นแต่กระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

 

 

ความล่าช้า

 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิต้องรับผิดต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเป็นเพราะสาเหตุใดๆ ที่ อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม ข้อนี้มิได้นำไปใช้กับข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องมีการชำระเงิน

 

 

ไม่มีการโอนสิทธิ

 

ท่านไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CLINICLIVE เสียก่อน

 

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

 

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ตีความและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

 

ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้ ให้คู่กรณีทำการเจรจาโดยสมานฉันท์เพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าว หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ให้ยื่นข้อพิพาทดังกล่าวต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย

 

การเป็นโมฆียะ

 

หากส่วนหนึ่งส่วนใดหรือข้อกำหนดของข้อตกลงเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลบังคับใช้ หรือขัดแย้งกับกฎหมาย ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือข้อกำหนดนั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนด ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์เดิมของส่วนหนึ่งส่วนใดหรือข้อกำหนดนั้นเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

 

การแจ้งให้ทราบ

 

การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆ ก็ตามภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายจะต้องอยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์และจะถือว่าได้รับเมื่อมีการส่ง การแจ้งให้ทราบถึง CLINICLIVE จะต้องส่งไปยัง [email protected] หรือที่อยู่อีเมล์อื่นๆ ที่แจ้งให้ท่านทราบโดย CLINICLIVE การแจ้งให้ทราบถึงท่านจะถูกส่งไปยัง ที่อยู่อีเมล์ที่ท่านให้ไว้เมื่อมีการตั้งค่าการเข้าถึงบริการของท่าน

 

 

สิทธิของบุคคลที่สาม

 

บุคคลที่ซึ่งมิได้อยู่ในฐานะของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามข้อตกลงนี้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ภายใต้หรือการบังคับใช้ใดๆ ของข้อตกลงเหล่านี้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2564

dentapop เด็นต้าป๊อป ระบบบริหารงานคลินิกทันตกรรม ออนคลาวด์ เพือการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ อุปกรณ์

© 2024, dentapop

Made in Bangkok

Menu

Our applications

Follow Us